صفحه اصلی
مخزن سمپاش
مخزن سمپاش
مخزن 400 لیتری سه تکه

Model : CMM201

مخزن های کششی 1000 و1600 و2000 لیتری

Model : CMM202

مخزن سوارشونده 800 و1000لیتری

Model : CMM203

مخزن سوارشونده 400 و600 لیتری

Model : CMM204