صفحه اصلی
انواع فیلتر و صافی
انواع فیلتر و صافی
فیلتر120لیتر دردقیقه سوپاپ دار

Model : CMF120

فیلتر160لیتر دردقیقه سوپاپ دار

Model : CMF160

فیلتر120لیتر دردقیقه سوپاپ دار

Model : CMF220

فیلتر220لیتر دردقیقه سوپاپ دار با سه راهی

Model : CMF220.3

فیلتر60لیتر دردقیقه

Model : CMF107

صافی سیفون 32م م

Model : CMF105

صافی سیفون 32و35م م

Model : CMF106

فیلتر پرفشار قبل از نازل پلاستیکی

Model : CMF101

فیلتر پرفشار قبل از نازل برنجی-کامل

Model : CMF104

فیلتر پرفشار قبل از نازل برنجی

Model : CMF102

فیلتر کوچک پرفشار قبل از نازل برنجی

Model : CMF103